/ VALTICKÁ / Projekty školy / Projekt v praxi...

Projekt v praxi...

 

Na prvním stupni jsme zahájili intenzivní zapojení programů TERASOFT do výuky (seznam používaného SW je k nadlédnutí zde).

Využíváme ho především ve vyučování čtvrtých a pátých ročníků, jako zpestření hodin přírodovědy, vlastivědy, pro testování v hodinách matematiky a jazyka českého. Dále se nám osvědčilo využití ITC ve volných hodinách, kdy žáci velmi zdatně pracují s internetem na přípravě referátů do hodin a získávání dalších poznatků.Samozřejmostí je vyhledávání informací žáky na internetu, zpracovávají i dlouhodobější projekty, které sami prezentují.

Referáty

Práce se týká jak jednotlivců, tak skupinové výuky. Děti získaly základní zručnost při práci s počítačem, naučily se orientovat v programech. Tím jsme také mohli zahájit projekt v pátém ročníku, do kterého se zapojily děti se zájmem o poznatky v Evropě. Tento projekt je tříměsíční a předpokládá především využití informací prostřednictvím ITC.

Nemálo důležité je využití těchto programů v hodinách cizího jazyka, kde mají možnost poslechu výslovnosti, procvičení slovní zásoby, gramatických jevů, prověřování znalostí v testech.

Menší děti mohou navštěvovat tyto vybavené třídy a pracovat v programu Dětského koutku a tak získat zručnost při práci s počítačem.

ITC - pomocník k odstranění poruch učení :

Důležitou pomůckou pro práci v dyslektické poradně, kde si individuálně děti opakují, procvičují a prověřují postupy v oblasti poruch učení. Děti tato výuka zajímá a je mnohem lákavější v této moderní podobě, kde patří k dalším druhům činností v oblasti individuální péče.

Závěrem

Po úvodních zkušenostech jsme dospěli k závěru, že by bylo potřeba doplnit některé programy, které by doplnily učivo v osnovách daných tříd a které v aktuální nabídce chybí. Děti v těchto programech rádi pracují a získávají další nové znalosti.