/ ÚŘEDNÍ DESKA / Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. V Mikulově se uskuteční v termínu od 15. do 30. dubna 2020.

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole prostřednictvím elektronické přihlášky. Zelené tlačítko na této stránce.

Pokud nemá zákonný zástupce možnost přihlásit dítě elektronicky, vytisknout formulář přihlášky nebo potřebuje poradit, kontaktujte prosím školu na tel. čísle 774 448 102. Psát můžete na e-mail: zapis@zsvaltickamikulov.cz

Zápis je pro děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (tedy narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Může být přijato i 5leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a u dětí narozených od 1.1. 2015 - 30. 6. 2015 i vyjádření pediatra.

Ve školním roce 2020/2021 se budou otvírat na naší škole 2 první třídy. I.A bude otevřena na budově Pavlovská s počtem žáků nanejvýš 30 - třídní učitelka Mgr. Markéta Nezbedová a I.B na budově Valtická s počtem žáků nanejvýš 28 - třídní učitelka Mgr. Radka Gregorová. Přípravný ročník nanejvýš 15 žáků - třídní učitelka Pavlína Vančurová.

V elektronické přihlášce máte možnost v záložce zaměření vybrat třídu, kterou byste pro své dítě preferovali. Váš výběr je pouze orientační. Musíte vyplnit i náhradní zaměření (tak je nastaven tento systém). V případě, že žádáte od odklad zaklikněte přípravný ročník a mateřská škola nebo obráceně.

O zařazení dítěte do školy a třídy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději do 15. května 2020 na webu školy (www.zsvaltickamikulov.cz) a na vývěsce u vchodu do obou budov školy, a to pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno automaticky v elektronické přihlášce, která Vám spolu s dalšími informacemi přijde do Vámi zadaného e-mailu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ. V případě, že není naplněna kapacita školy, může si vybrat zákonný zástupce školu dle vlastního výběru.

Doručení žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku může zákonný zástupce učinit některým z následujících způsobů v termínu zápisu tedy od 15. do 30. dubna 2020:

- po ručním nebo elektronickém vyplnění s datem a vlastnoručním podpisem osobním podáním žádosti do schránky na budově školy Valtická 3 nebo zasláním poštou na adresu školy

- elektronickou formou přes datovou schránku nebo emailem s vlastním elektronickým podpisem (v případě, že je zákonný zástupce využívá) – pozor, nelze poslat přes obyčejný email!

Přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy, naleznete níže v Desateru pro rodiče.

Desatero pro rodiče.docx 48,83 kB

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, vyplní elektronickou přihlášku do 1. ročníku, kde zaškrtněte budeme pro dítě žádat odklad a formulář žádost o odklad povinné školní docházky

Zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Oba vyplněné a podepsané formuláře společně s doporučeními školského poradenského zařízení a lékaře doručte také v termínu od 15. do 30. dubna škole. Pokud tato doporučení ještě nemáte, zašlete pouze přihlášku s žádostí o odklad, následně je dodáte.

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

Naše škola spolupracuje s PPP Břeclav s odloučeným pracovištěm v Mikulově (Náměstí 28; tel:519 511 386). Doporučujeme využít služeb této poradny a vzhledem k delším objednacím dobám si termín vyšetření zajistit s dostatečným předstihem před zápisem.