/ ÚŘEDNÍ DESKA / Výuka od 24.5.2021

Výuka od 24.5.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24. května 2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

- je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotace

- homogenita tříd není povinná (budeme tedy dělit skupiny- např. výuka cizích jazyků, pracovních činností, TV apod.)

- nově jsou umožněny sportovní činnosti ve vnitřních prostorech

- nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez omezení

- nadále platí, že všichni účastníci vzdělávacího procesu mají povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorách budovy školy.

- výuka bude probíhat dle rozvrhů, které najdete na webových stránkách naší školy.

Do budovy školy budou žáci vstupovat zadním vchodem z ulice Zlámalova (kolem tělocvičny), a to následovně:

- VI.A v 7:35 hod., VI.B v 7:40 hod., VII.A v 7:45 hod. a VII.B v 7:55 hod.- v PO (testovací den)

- VIII.A v 7:35 hod., VIII.B v 7:40 hod., IX.A v 7:45 hod. a IX.B v 7:55 hod.- v PO (testovací den)

- ostatní dny- ÚT, ST, ČT, PÁ budou žáci vstupovat do budovy školy zadním vchodem z ulice Zlámalova (kolem tělocvičny) v čase obvyklém, tedy od 7:40 hodin.

Po vstupu do budovy školy budou žáci jednou týdně testováni (v pondělí) prostřednictvím antigenních testů na COVID-19 (SARS-CoV-2). Testování bude probíhat v kmenových třídách, testovat žáky budou vyučující prvních vyučovacích hodin daného dne. Pokud bude výsledek testu u některého žáka pozitivní, bude takový žák umístěn do izolační místnosti a škola kontaktuje zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne. Zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost ošetřujícímu dětskému lékaři, který odešle žáka na RT-PCR test. Bez testování nemůže být žák ve škole vzděláván a nemá ani právo na distanční výuku. Testování nebudeme provádět u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu opatření MZ ČR upravujícího nařízení izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost však musí žák prokazatelně doložit.

Žáci budou ve škole dodržovat hygienická opatření, u vstupu do budovy školy, jídelny, tělocvičny i ve třídách a WC jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Ve škole bude vícekrát denně průběžně probíhat úklid i dezinfekce.

Školní jídelna je v provozu, žáci tedy mohou chodit na obědy.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. 5. 2021

Vážení rodiče,
v návaznosti na novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 17.05.2021 se mění následující:
- umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotace, včetně žáků přípravného ročníku
- žáci 2. stupně v Jihomoravském kraji pokračují v rotační výuce (8. a 9.ročník prezenčně, 6. a 7.ročník distančně)
- ruší se povinnost homogenních tříd a skupin
- školní družina je v provozu bez omezení
- ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, všichni žáci 1. stupně se vrací do základní školy

Testování od 17.05.2021
- žáci 1.stupně se testují 1x týdně (pondělí)
- žáci 2.stupně se testují 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Další změny předpokládám k 24.05.2021.
S pozdravem
Mgr. Rostislav Souchop

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 10. května 2021 (pro 2.stupeň ZŠ)

Vzdělávání na základních školách 2.stupně bude probíhat rotačně. V lichých týdnech se prezenční výuky budou účastnit žáci 6. a 7. ročníku a v sudých týdnech žáci 8. a 9. ročníku. Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, nelze tedy žáky dělit například do jazykových skupin.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR stanovuje, že všichni účastníci vzdělávacího procesu mají povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorách budovy školy. Pokud bude vzdělávání probíhat mimo budovu školy, je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry.

VÝUKA BUDE PROBÍHAT PODLE TĚCHTO ROZVRHŮ

Najdete je také v BAKALÁŘÍCH (KOMENS - NÁSTĚNKA ŠKOLY - PŘÍLOHY - rozvrh dané třídy bude po kliknutí stažen)

Sportovní činnosti v rámci provozu škol se mohou konat ve vnějších prostorech (venku).

Do budovy školy budou žáci vstupovat zadním vchodem z ulice Zlámalova (kolem tělocvičny), a to následovně:

- v lichých týdnech- VI.A v 7:35 hod., VI.B v 7:40 hod., VII.A v 7:45 hod. a VII.B v 7:55 hod.

- v sudých týdnech- VIII.A v 7:35 hod., VIII.B v 7:40 hod., IX.A v 7:45 hod. a IX.B v 7:55 hod.

Tímto vás žádáme o důsledné dodržování časů příchodu žáků do školy z důvodu splnění epidemiologických pravidel.

Po vstupu do budovy školy budou žáci dvakrát týdně testováni (v pondělí a ve čtvrtek) prostřednictvím testů Singclean na COVID-19 (SARS-CoV-2). Testování bude probíhat v kmenových třídách, testovat žáky budou vyučující prvních vyučovacích hodin daných dnů (PO, ČT). Žáci 6. a 7. ročníku budou mít 10. května 2021 první vyučovací hodinu třídnickou a žáci 8. a 9.ročníku budou mít tuto třídnickou hodinu 17. května 2021. Pokud bude výsledek testu u některého žáka v pondělí pozitivní, bude takový žák umístěn do izolační místnosti a škola kontaktuje zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne. Ostatní žáci pokračují ve výuce. Zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost ošetřujícímu dětskému lékaři, který odešle žáka na RT-PCR test. Pokud bude výsledek testu u některého žáka pozitivní ve čtvrtek, odchází z budovy školy všichni žáci dané třídy. Celé třídě je pak nařízena karanténa. V případě negativního RT-PCR testu se celá třída vrací do školy. Bez testování nemůže být žák ve škole vzděláván a nemá ani právo na distanční výuku v týdnu, kdy má být prezenčně ve škole. Testování nebudeme provádět u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu opatření MZ ČR upravujícího nařízení izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost však musí žák prokazatelně doložit.

V týdnech, kdy nebudou žáci vzděláváni prezenčně ve škole, jim bude poskytnuta distanční výuka (některé hodiny budou déle pokračovat on- line způsobem).

Žáci budou ve škole dodržovat hygienická opatření, u vstupu do budovy školy, jídelny, tělocvičny i ve třídách a WC jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Ve škole bude vícekrát denně průběžně probíhat úklid i dezinfekce.

Školní jídelna je v provozu, žáci tedy mohou chodit na obědy.

Informace z 2.5.2021:

Vážení rodiče,
na základě informací k provozu škol od 03.05.2021 vám sděluji následující:
1. žákům druhého stupně se v Jihomoravském kraji neumožňuje od 03.05.2021 osobní přítomnost ve škole
2. preventivní antigenní test se ve školách od 03.05.2021 nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně, první den osobní přítomnosti žáka ve škole
3. školám nebyla uložena povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amatérského sportu. Skutečnost, že byl žák v posledních 72 hodinách negativně testován, dokládá zákonný zástupce žáka čestným prohlášením
S pozdravem

Mgr. Rostislav Souchop

Informace z 12.4.2021:

Vážení rodiče,

na základě metodiky MŠMT ČR si vás dovoluji informovat o provozu školy od 12.04.2021 a o testování proti COVID-19 na školách.

Od 12.04.2021 je povolena osobní účast žáků 1.stupně ve vyučování. Výuka bude probíhat rotačně. V lichých týdnech tj. od 12.04.2021 budou ve škole přítomni žáci I.A,B, III. A,B a V.A,B. V sudých týdnech pak žáci II.A,B a IV.A,B. Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Případné změny rozvrhu budou žákům oznámeny třídními učiteli.

Z důvodů dodržení epidemiologických pravidel budou žáci přicházet postupně dle harmonogramu. Důrazně vás žádáme o dodržování časů příchodů vašich dětí, má to návaznost na samotestování na COVID-19. Vstup do školy bude vždy hlavním vchodem.

Přípravný ročník 7:25 hod.

I. A,B 7:30 hod.
II. A,B 7:40 hod
III. A,B 7:40 hod.
IV. A,B 7:50 hod.
V. A,B 7:50 hod.

Od 12.04.2021 bude rovněž zahájen provoz školní družiny pro žáky 1., 2. a 3. ročníku. Školní družinu mohou navštěvovat pouze děti při prezenční výuce. Oddělení budou složena z žáků jedné třídy. Provoz družiny bude od 6,30 do 7,30 a po skončení vyučování do 16,00 hod. Žák po 7,30 nebude již do družiny vpuštěn. Režim vyzvedávání žáků z družiny zůstává stejný jako před zahájením distanční výuky, rodič bude kontaktovat paní vychovatelku telefonicky a počká na své dítě venku před školou.

Ukončením nouzového stavu se ukončila činnost škol pověřených zajišťováním dětí vybraných profesí (zdravotníci, sociální pracovníci apod.). O děti těchto zákonných zástupců se od 12.04.2021 budou starat školy, kam je žák zapsán. Z tohoto důvodu vás žádám o informaci naší škole, kdo má na toto opatření nárok a zároveň má o tuto službu zájem, kontaktujte prosím ředitele školy.

Od 12.04.2021 bude každé pondělí a čtvrtek probíhat samotestování žáků proti COVID-19. Testování bude probíhat v učebnách školy pod dohledem třídních učitelů, asistentek pedagoga a vychovatelek. Škole byly dodány ze státních rezerv sady testů SINGCLEAN. Jedná se otestování výtěrem z nosu. Žáci budou rozděleni do dvou stálých skupin, aby bylo možné dodržet předepsané rozestupy a podmínky testování. V případě zjištění pozitivního výsledku testu bude žák odveden do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy. Pokud tato situace nastane při testování v pondělí, odchází pouze pozitivní žák a ostatní žáci pokračují ve výuce. Zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost ošetřujícímu dětskému lékaři, který odešle žáka na RT-PCR test. V případě, že se zjistí pozitivní test ve čtvrtek, odchází domů celá třída a čeká se na potvrzující RT-PCR test. Pokud bude RT-PCR test pozitivní, je nařízena karanténa celé třídě. Když je RT-PCR test negativní, vrací se do školy celá třída. Bez testu nemůže být žák do školy vpuštěn, odchází domů a nemá právo ani na distanční výuku v týdnu, kdy má být prezenčně ve škole.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO - ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

V individuálních případech může být u testování třetí osoba, která žákovi s testem pomáhá. V tomto případě přichází žák a pomocná osoba do školy ve výše předepsaný čas přes dvůr, na Pavlovské z ulice Školní, na Valtické z ulice Zlámalova. Provede test po dohledem poučené osoby a v případě negativního testu pokračuje žák sám do školy. Z kapacitních důvodů žádám zákonné zástupce o sdělení, kdo tuto možnost využije.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravujícího nařízení izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Testování se dále neprovádí u osob, které mají vystaveny certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě dotazů kontaktujte ředitele školy 774 448 101 nebo paní zástupkyni Mgr. Míčkovou 774 448 102.

s pozdravem

Mgr. Rostislav Souchop

Tagy

Po Ót St Thu So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31