/ ÚŘEDNÍ DESKA / Školní poradenské pracoviště (ŠPP) / Druhý krok - preventivní program

Druhý krok - preventivní program

Jedná se o preventivní program sociálně-emocionálního učení, který nabízí systematický rozvoj kompetencí dětí v dobře známém prostředí školy. Sociálně-emocionální učení lze popsat jako proces rozvoje kompetencí jako:

  • sebeuvědomování – schopnost uvědomit si vlastní emoce a to, jak mě ovlivňují
  • sebeřízení – schopnost řídit vlastní emoce
  • sociální cítění – empatie, schopnost vcítit se do situace druhého člověka
  • vztahové dovednosti – schopnost navozovat a udržovat zdravé vztahy
  • zodpovědné jednání – schopnost jednat tak, abych neubližoval sám sobě ani druhým lidem

Jedná se tedy o schopnosti týkajících se přímo dětí samotných, ale i schopností vztahujících se k druhým lidem. Obsahově se program Druhý krok skládá ze tří částí. První se nazývá Empatie a je zaměřená především na schopnost rozpoznávat emoce u sebe i u druhých lidí. Druhá část je Ovládání impulzivity a řešení problémů, kde se děti učí konkrétní strategie, jak pracovat se svými emocemi. Poslední část je Zvládání hněvu. V rámci jednotlivých lekcí jsou využívány příběhy dětí na obrázcích a vlastní zkušenosti žáků. Všechny dovednosti se děti postupně učí v rámci různých modelových situací a aktivit, což výrazně přispívá ke schopnosti tyto dovednosti využít v běžném životě.

Cílem programu je:

  • rozvoj empatie a schopnosti rozpoznávat emoce
  • snížení agrese a agresivity ve školním prostředí
  • zvýšení tolerance k odlišnostem
  • zlepšení spolupráce školy a rodiny
  • prevence rizikového chování

Výhodou je, že se jedná o program dlouhodobý, díky čemuž může dojít k dostatečnému upevnění rozvíjených schopností. Program má zároveň přesah i mimo hodiny, kdy se s ním pracuje – paní učitelka se na programovou sadu může odkazovat například v případě, kdy se ve třídě objeví nějaký konflikt. Další výhodou je, že škola nepotřebuje externího lektora, ale pracuje s ní člověk, na kterého jsou děti ve škole zvyklé.

Druhý krok napomáhá zabránit hned několika forem rizikového chování (např. šikana, rasismus). Program navíc není omezen jenom na jednu konkrétní formu rizikového chování, ale oblast jeho působení je mnohem širší. Mimo jiné přispívá k navození pozitivního třídního klimatu, bezpečnému prostředí, vztahu žáků ke škole a jejich motivaci k učení. Také obecně ubývá konfliktů mezi žáky, díky čemuž se učitel může více soustředit na výuku a ta se stává efektivnější.

Program „Druhý krok“ vytvořila v 80.letech americká organizace Committee for Children a v současné době je program rozšířen v mnoha zemích světa. Jeho efektivita byla mnohokrát empiricky ověřena, poslední výzkumy z Česka i Slovenska ukazují pozitivní vliv rozvoje sociálně-emocionálních kompetencí. Informace o proběhlých výzkumech najdete na www.cfchildren.org/second-step/research .

Těšíme se na vzájemnou spolupráci a Vaše postřehy k metodě,

školní psycholožka a třídní učitelky 3.A a 3.B

www.spolekspas.cz

www.druhykrok.eu

článek v časopisu prevence