/ ÚŘEDNÍ DESKA / Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Naše škola má od roku 2009 bezplatné školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které tvoří školní psycholog, výchovní poradci, metodici prevence, speciální pedagožky a koordinátora školního vzdělávacího programu.

Hlavní cílem ŠPP je poskytování bezplatné pedagogicko – psychologické péče a to v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb pedagogicko psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Všichni členové týmu jsou odborníci a využívají znalosti prostředí a atmosféry školy i jednotlivých žáků. Poradenské služby jsou tak snadno dosažitelné pro žáky, rodiče a pedagogy, což umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo ve škole. ŠPP se snaží, aby komunikace mezi všemi zúčastněnými byla plynulá a problém jednotlivého žáka byl řešen komplexně. Pracoviště poskytuje pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích.

Pracovníky ŠPP může dítě navštívit na vlastní přání, na žádost rodičů, na doporučení učitele. K individuální systematické práci s dítětem je vždy nutný písemný souhlas rodičů.

Oblasti činnosti ŠPP:
 1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými vzdělávacími potřebami - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, vývojová dysfázie aj., žáci zdravotně znevýhodnění, žáci s poruchami chování a mimořádně nadaní žáci)
 2. poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti
 3. práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti (cílem je vyhledat a včas odhalit příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi a jejich rodinami pracovat)
 4. práce v oblasti prevence sociálně – patologických jevů (např. šikana, kyberšikana, závislosti, agresivia, rasismus, sexuální výchova)
 5. kariérové poradenství
 6. řešení výchovných problémů
 7. spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními a zprostředkovní odborné péče (SPC, PPP, neurologie, pedopsychiatrie, klinický psycholog, psychoterapeut aj.)
Způsoby naplnění:
 • individuální poradenství
 • dotazníkové šetření, ankety
 • intervenční programy
 • adaptační programy
 • krizové intervence
 • přednášky a besedy
 • práce s třídním kolektivem
 • práce s vybranými skupinami
Tým ŠPP:

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG: poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky náročné situaci, poskytuje poradenskou konzultaci dítěti, rodičům a pedagogům, koordinuje činnost týmu ŠPP.

 • Mgr. Daniela Košťálová (774 481 083, psychologkostalova@gmail.com)

METODIK PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ: metodik vykonává metodickou, koordinační a informační činnost. Vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Preventivního programu školy. Připravuje a vyhodnocuje dotazníky a ankety vztahující se k tématům primární prevence (kouření, šikana, drogy, …). Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších rizikových projevů. Řeší výchovné problémy.

 • Ing. Silvie Pospíšilová (774 481 082, spospisilova@zsvaltickamikulov.cz)
 • Mgr. Klára Goišová (774 481 082, kgoisova@zsvaltickamikulov.cz)

SPECIÁLNÍ PEDAGOG: pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhá vytvářet individuální vzdělávací programy pro tyto žáky, připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí znevýhodněné nebo mimořádně nadaných.

 • Mgr. Zuzana Javůrková (774 448 117, zjavurkova@zsvaltickamikulov.cz) - budova Valtická i Pavlovská, koordinátor péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
 • Mgr. Šárka Turečková (774 448 105, stureckova@zsvaltickamikulov.cz )- budova Valtická
 • Mgr. Pavla Čechová (774 448 102, 519 510 785, cechova.pavlovska@seznam.cz) - budova Pavlovská

VÝCHOVNÝ PORADCE: poskytuje informace o možnostech studia a zaměstnání, zajišťuje kariérové poradenství.

 • Mgr. Jindřiška Kudrnová (774 448 103, jkudrnova@zsvaltickamikulov.cz) - budova Valtická
 • Mgr. Hana Míčková (774 448 102, hana.mickova@seznam.cz) - budova Pavlovská

KOORDINÁTOR ŠVP: činností koordinátora je zajistit realizaci vzdělávací strategie vytyčené ve školním vzdelávacím programu a dohlíží na jednotné koncepci ŠVP na škole.

 • Mgr. Rostislav Souchop (774 448 101, rsouchop@zsvaltickamikulov.cz)