/ ÚŘEDNÍ DESKA

ÚŘEDNÍ DESKA

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24. května 2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

- je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotace

- homogenita tříd není povinná (budeme tedy dělit skupiny- např. výuka cizích jazyků, pracovních činností, TV apod.)

- nově jsou umožněny sportovní činnosti ve vnitřních prostorech

- nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez omezení

- nadále platí, že všichni účastníci vzdělávacího procesu mají povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorách budovy školy.

- výuka bude probíhat dle rozvrhů, které najdete na webových stránkách naší školy.

Do budovy školy budou žáci vstupovat zadním vchodem z ulice Zlámalova (kolem tělocvičny), a to následovně:

- VI.A v 7:35 hod., VI.B v 7:40 hod., VII.A v 7:45 hod. a VII.B v 7:55 hod.- v PO (testovací den)

- VIII.A v 7:35 hod., VIII.B v 7:40 hod., IX.A v 7:45 hod. a IX.B v 7:55 hod.- v PO (testovací den)

- ostatní dny- ÚT, ST, ČT, PÁ budou žáci vstupovat do budovy školy zadním vchodem z ulice Zlámalova (kolem tělocvičny) v čase obvyklém, tedy od 7:40 hodin.

Po vstupu do budovy školy budou žáci jednou týdně testováni (v pondělí) prostřednictvím antigenních testů na COVID-19 (SARS-CoV-2). Testování bude probíhat v kmenových třídách, testovat žáky budou vyučující prvních vyučovacích hodin daného dne. Pokud bude výsledek testu u některého žáka pozitivní, bude takový žák umístěn do izolační místnosti a škola kontaktuje zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne. Zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost ošetřujícímu dětskému lékaři, který odešle žáka na RT-PCR test. Bez testování nemůže být žák ve škole vzděláván a nemá ani právo na distanční výuku. Testování nebudeme provádět u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu opatření MZ ČR upravujícího nařízení izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost však musí žák prokazatelně doložit.

Žáci budou ve škole dodržovat hygienická opatření, u vstupu do budovy školy, jídelny, tělocvičny i ve třídách a WC jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Ve škole bude vícekrát denně průběžně probíhat úklid i dezinfekce.

Školní jídelna je v provozu, žáci tedy mohou chodit na obědy.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. 5. 2021

Vážení rodiče,
v návaznosti na novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 17.05.2021 se mění následující:
- umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotace, včetně žáků přípravného ročníku
- žáci 2. stupně v Jihomoravském kraji pokračují v rotační výuce (8. a 9.ročník prezenčně, 6. a 7.ročník distančně)
- ruší se povinnost homogenních tříd a skupin
- školní družina je v provozu bez omezení
- ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, všichni žáci 1. stupně se vrací do základní školy

Testování od 17.05.2021
- žáci 1.stupně se testují 1x týdně (pondělí)
- žáci 2.stupně se testují 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Další změny předpokládám k 24.05.2021.
S pozdravem
Mgr. Rostislav Souchop

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 10. května 2021 (pro 2.stupeň ZŠ)

Vzdělávání na základních školách 2.stupně bude probíhat rotačně. V lichých týdnech se prezenční výuky budou účastnit žáci 6. a 7. ročníku a v sudých týdnech žáci 8. a 9. ročníku. Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, nelze tedy žáky dělit například do jazykových skupin.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR stanovuje, že všichni účastníci vzdělávacího procesu mají povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorách budovy školy. Pokud bude vzdělávání probíhat mimo budovu školy, je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry.

VÝUKA BUDE PROBÍHAT PODLE TĚCHTO ROZVRHŮ

Najdete je také v BAKALÁŘÍCH (KOMENS - NÁSTĚNKA ŠKOLY - PŘÍLOHY - rozvrh dané třídy bude po kliknutí stažen)

Sportovní činnosti v rámci provozu škol se mohou konat ve vnějších prostorech (venku).

Do budovy školy budou žáci vstupovat zadním vchodem z ulice Zlámalova (kolem tělocvičny), a to následovně:

- v lichých týdnech- VI.A v 7:35 hod., VI.B v 7:40 hod., VII.A v 7:45 hod. a VII.B v 7:55 hod.

- v sudých týdnech- VIII.A v 7:35 hod., VIII.B v 7:40 hod., IX.A v 7:45 hod. a IX.B v 7:55 hod.

Tímto vás žádáme o důsledné dodržování časů příchodu žáků do školy z důvodu splnění epidemiologických pravidel.

Po vstupu do budovy školy budou žáci dvakrát týdně testováni (v pondělí a ve čtvrtek) prostřednictvím testů Singclean na COVID-19 (SARS-CoV-2). Testování bude probíhat v kmenových třídách, testovat žáky budou vyučující prvních vyučovacích hodin daných dnů (PO, ČT). Žáci 6. a 7. ročníku budou mít 10. května 2021 první vyučovací hodinu třídnickou a žáci 8. a 9.ročníku budou mít tuto třídnickou hodinu 17. května 2021. Pokud bude výsledek testu u některého žáka v pondělí pozitivní, bude takový žák umístěn do izolační místnosti a škola kontaktuje zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne. Ostatní žáci pokračují ve výuce. Zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost ošetřujícímu dětskému lékaři, který odešle žáka na RT-PCR test. Pokud bude výsledek testu u některého žáka pozitivní ve čtvrtek, odchází z budovy školy všichni žáci dané třídy. Celé třídě je pak nařízena karanténa. V případě negativního RT-PCR testu se celá třída vrací do školy. Bez testování nemůže být žák ve škole vzděláván a nemá ani právo na distanční výuku v týdnu, kdy má být prezenčně ve škole. Testování nebudeme provádět u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu opatření MZ ČR upravujícího nařízení izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost však musí žák prokazatelně doložit.

V týdnech, kdy nebudou žáci vzděláváni prezenčně ve škole, jim bude poskytnuta distanční výuka (některé hodiny budou déle pokračovat on- line způsobem).

Žáci budou ve škole dodržovat hygienická opatření, u vstupu do budovy školy, jídelny, tělocvičny i ve třídách a WC jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Ve škole bude vícekrát denně průběžně probíhat úklid i dezinfekce.

Školní jídelna je v provozu, žáci tedy mohou chodit na obědy.

Informace z 2.5.2021:

Vážení rodiče,
na základě informací k provozu škol od 03.05.2021 vám sděluji následující:
1. žákům druhého stupně se v Jihomoravském kraji neumožňuje od 03.05.2021 osobní přítomnost ve škole
2. preventivní antigenní test se ve školách od 03.05.2021 nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně, první den osobní přítomnosti žáka ve škole
3. školám nebyla uložena povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amatérského sportu. Skutečnost, že byl žák v posledních 72 hodinách negativně testován, dokládá zákonný zástupce žáka čestným prohlášením
S pozdravem

Mgr. Rostislav Souchop

Informace z 12.4.2021:

Vážení rodiče,

na základě metodiky MŠMT ČR si vás dovoluji informovat o provozu školy od 12.04.2021 a o testování proti COVID-19 na školách.

Od 12.04.2021 je povolena osobní účast žáků 1.stupně ve vyučování. Výuka bude probíhat rotačně. V lichých týdnech tj. od 12.04.2021 budou ve škole přítomni žáci I.A,B, III. A,B a V.A,B. V sudých týdnech pak žáci II.A,B a IV.A,B. Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Případné změny rozvrhu budou žákům oznámeny třídními učiteli.

Z důvodů dodržení epidemiologických pravidel budou žáci přicházet postupně dle harmonogramu. Důrazně vás žádáme o dodržování časů příchodů vašich dětí, má to návaznost na samotestování na COVID-19. Vstup do školy bude vždy hlavním vchodem.

Přípravný ročník 7:25 hod.

I. A,B 7:30 hod.
II. A,B 7:40 hod
III. A,B 7:40 hod.
IV. A,B 7:50 hod.
V. A,B 7:50 hod.

Od 12.04.2021 bude rovněž zahájen provoz školní družiny pro žáky 1., 2. a 3. ročníku. Školní družinu mohou navštěvovat pouze děti při prezenční výuce. Oddělení budou složena z žáků jedné třídy. Provoz družiny bude od 6,30 do 7,30 a po skončení vyučování do 16,00 hod. Žák po 7,30 nebude již do družiny vpuštěn. Režim vyzvedávání žáků z družiny zůstává stejný jako před zahájením distanční výuky, rodič bude kontaktovat paní vychovatelku telefonicky a počká na své dítě venku před školou.

Ukončením nouzového stavu se ukončila činnost škol pověřených zajišťováním dětí vybraných profesí (zdravotníci, sociální pracovníci apod.). O děti těchto zákonných zástupců se od 12.04.2021 budou starat školy, kam je žák zapsán. Z tohoto důvodu vás žádám o informaci naší škole, kdo má na toto opatření nárok a zároveň má o tuto službu zájem, kontaktujte prosím ředitele školy.

Od 12.04.2021 bude každé pondělí a čtvrtek probíhat samotestování žáků proti COVID-19. Testování bude probíhat v učebnách školy pod dohledem třídních učitelů, asistentek pedagoga a vychovatelek. Škole byly dodány ze státních rezerv sady testů SINGCLEAN. Jedná se otestování výtěrem z nosu. Žáci budou rozděleni do dvou stálých skupin, aby bylo možné dodržet předepsané rozestupy a podmínky testování. V případě zjištění pozitivního výsledku testu bude žák odveden do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy. Pokud tato situace nastane při testování v pondělí, odchází pouze pozitivní žák a ostatní žáci pokračují ve výuce. Zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost ošetřujícímu dětskému lékaři, který odešle žáka na RT-PCR test. V případě, že se zjistí pozitivní test ve čtvrtek, odchází domů celá třída a čeká se na potvrzující RT-PCR test. Pokud bude RT-PCR test pozitivní, je nařízena karanténa celé třídě. Když je RT-PCR test negativní, vrací se do školy celá třída. Bez testu nemůže být žák do školy vpuštěn, odchází domů a nemá právo ani na distanční výuku v týdnu, kdy má být prezenčně ve škole.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO - ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

V individuálních případech může být u testování třetí osoba, která žákovi s testem pomáhá. V tomto případě přichází žák a pomocná osoba do školy ve výše předepsaný čas přes dvůr, na Pavlovské z ulice Školní, na Valtické z ulice Zlámalova. Provede test po dohledem poučené osoby a v případě negativního testu pokračuje žák sám do školy. Z kapacitních důvodů žádám zákonné zástupce o sdělení, kdo tuto možnost využije.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravujícího nařízení izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Testování se dále neprovádí u osob, které mají vystaveny certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě dotazů kontaktujte ředitele školy 774 448 101 nebo paní zástupkyni Mgr. Míčkovou 774 448 102.

s pozdravem

Mgr. Rostislav Souchop

Edukativně - stimulační skupinky pro předškoláky

Vzhledem k současné situaci v letošním roce Edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky nebudeme otevírat. Děkujeme za pochopení.

Edukativně-stimulační skupinky pomáhají dětem zdokonalit jejich schopnosti potřebné k nástupu do první třídy. Skupinky pod vedením speciálních pedagogů jsou na naší škole již od října roku 2015 a jejich obliba stále roste. Také paní učitelky prvních tříd si je chválí, jelikož vidí jejich efekt přímo na dětech ve školních lavicích, a to je to nejdůležitější.

Děti se pod vedením paní učitelky učí rozvíjet zrakové a sluchové rozlišování, prostorovou orientaci, připravují ruku na psaní, trénují paměť a předmatematické dovednosti.

V průběhu všech lekcí je přítomen rodič (nebo jiný dospělý), a to hned z několika důvodů:

  • aby získal dovednosti k následné domácí přípravě s dítětem
  • aby získal ucelené informace o schopnostech dítěte
  • aby získal povědomí o oslabených dovednostech dítěte a měl návody na zacílení následné péče
  • aby měl možnost bezprostředně sledovat zlepšení oslabené oblasti (příp. více oslabených oblastí) dítěte
  • aby viděl dítě pracovat a komunikovat ve skupině vrstevníků a pod vedením jiné autority než rodičovské
  • aby si mohl všimnout reakcí dítěte a porovnat jej s jinými dětmi ve stejné situaci

Výhodou je, že dítě pracuje společně se skupinou dalších dětí a může si tak vyzkoušet i jak obstojí ve srovnání s ostatními. Další výhodou je, že proškolení rodiče budou trénovat s dítětem stejným způsobem jako paní učitelky, takže děti se v učení lépe orientují a mohou dosahovat lepších výsledků.

Edukativně-stimulační skupinky jsou vhodné pro děti, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky. Tím, že náročnost lekcí postupně narůstá, se může dítě adaptovat na zátěž a odpadá počáteční frustrace z nezdarů. Školní psycholožka doporučuje edukativně-stimulační skupinky také dětem úzkostným, které si tímto způsobem zvykají na prostředí školy. Díky rodičovskému doprovodu se děti cítí ve škole jistěji a v září pak odpadá úzkost z neznámého prostředí.

Může se stát, že se na základě sledování dítěte ve skupince (jeho projevů a výsledků) rodič rozhodne pro odklad školní docházky. I to je považováno za úspěch a splnění účelu skupinky! Je lepší si rok počkat, než deprimovat nezralé dítě, které by se s náročným začátkem školní docházky mohlo vyrovnávat celé roky.

Skupinky budou probíhat od ledna do března, tedy před zápisem do 1.třídy. Informační schůzka pro rodiče proběhne v pondělí 2. prosince 2019 v 16:30 hod. na Valtické, zde se domluví den a čas. V novém roce budou děti již pilně pracovat se svou paní učitelkou. Celkem děti absolvují 10 lekcí, které začínají v odpoledních hodinách (cca od 16:00) a trvají 60 minut. Předpokládaná cena je 800 Kč (v ceně jsou pracovní materiály pro děti). Částku prosíme uhradit na informační schůzce, abychom mohli objednat pracovní materiály pro děti. Hlásit se můžete u paní zástupkyně Mgr. Hany Míčkové na čísle 774 448 102 nebo na emailu hana.mickova@seznam.cz. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte do pátku 29. 11. 2019.

Skupina je otevřená všem zájemcům a to nezávisle na tom, do jaké školy půjde předškolák k zápisu.