prázdniny 2020
   

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1.STUPNĚ

Vážení rodiče,

nástup žáků 1. stupně Základní školy Mikulov, Valtická 3 bude v souladu s usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o provozních podmínkách základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ve škole možný od 25. 5. 2020.

Tato docházka je dobrovolná a je na zvážení zákonných zástupců zejména patří-li dítě nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, do rizikové skupiny viz čestné prohlášení.

Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 žáků na 1 skupinu. Jednotlivé skupiny budou rozděleny podle počtu dětí, které se nahlásí. 1 skupinu mohou tvořit i žáci dvou věkově blízkých ročníků. Složení skupin je neměnné po celou dobu pobytu ve škole (pro žáky 1. – 3. ročníku popřípadě i odpoledne) až do 30. 6. 2020.

Vzhledem k tomu, že nemá docházet ke kontaktu mezi jednotlivými skupinami, budou žáci z jednotlivých skupiny přicházet do školy postupně podle předem daného rozpisu. Je nutné, aby žáci tyto časy přesně dodržovali, aby nedocházelo k většímu shlukování dětí před školou a aby bylo možné dodržet předepsané rozestupy 2 metry. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Vyučující přidělený k dané skupině vyzvedne děti v daný čas před školou a odvede je do třídy. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!

Výuka bude probíhat v omezeném režimu v délce 4 hodiny denně. Ranní družina není poskytována. Složení skupin bude neměnné po celou dobu této docházky do školy. Každé skupině bude přidělen 1 pedagogický pracovník. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25. 5. 2020. Z tohoto důvodu nám prostřednictvím třídních učitelů prosím co nejdříve sdělte, zda máte o tuto docházku Vašeho dítěte do školy zájem. Toto sdělení je nutné nejpozději do 18. 5. 2020. Zákonný zástupce musí také podepsat čestné prohlášení, které je přílohou tohoto e-mailu, najdete ho také na webových stránkách naší školy nebo ve složce před budovou školy. Toto vyplněné čestné prohlášení žáci přinesou s sebou při prvním vstupu do školy, tedy 25. 5. 2020. Bez tohoto prohlášení nebude moci být žák vpuštěn do budovy!!!

Každý žák je povinen mít ve škole nejméně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Po většinu času budou žáci povinni dodržovat dvoumetrové rozestupy. Roušky budou moci žáci odložit pouze na pokyn vyučujícího do sáčku jen ve třídách. Ve třídách budou dodrženy mezi jednotlivými žáky rozestupy 2 metry (1 žák v lavici). Jinak budou muset nosit roušky.

Po vstupu do školy budou žáci seznámeni s hygienickými opatřeními, která škola zavedla. Vstup do školy bude umožněn výhradně žákům školy, ne jiným osobám. Přezouvat se žáci budou před třídami. Při vstupu do třídy si budou žáci povinně umývat ruce dle hygienických pravidel. Mytí rukou bude také povinné po každém vyučovacím bloku a před vstupem do školní jídelny. O přestávkách budou žáci zůstávat ve třídách nebo budou na školní zahradě, kde se budou střídat jednotlivé skupiny tak, aby byl i zde minimalizovaný kontakt mezi skupinami. Na WC mohou chodit pouze v době přestávek. Každá skupina bude mít přestávku v předem stanovený čas. V případě opakovaného porušení hygienických opatření může být žák z vyučování vyloučen.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě jeho nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen žáka neprodleně omluvit. Omlouvat žáky je možné e-mailem třídnímu učiteli nebo sms na mobilní telefony školy.

Pokud budou mít pedagogové podezření na to, že žák trpí příznaky onemocnění (např. teplota, kašel, ztráta chuti a čichu), umístí takového žáka do samostatné třídy a budou okamžitě kontaktovat zákonného zástupce, který si své dítě odvede co nejdříve z budovy školy.

Žáci budou mít možnost se v těchto dnech stravovat ve školní jídelně – pouze obědy (budova Valtická – 1 jídlo). Jednotlivé skupiny budou do jídelny chodit postupně. Ani zde se nesmí potkávat žáci z různých skupin. Rouška se v jídelně odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

Po skončeném vyučování nebo po obědě, žáci opět po skupinách opouští školu a odchází domů. Nesmí se před školou zdržovat a musí dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metry.

V případě, že žáka bude vyzvedávat rodič, zvoní na ŠD a vyčká příchodu dítěte před školou. Stále platí pro osoby před školou zakrytá ústa a rozestupy 2 metry.

Po celou dobu bude prováděna zvýšená frekvence dezinfekce ploch. Ve třídách, na toaletách a před jídelnou bude umístěna dezinfekce rukou.

V případě potřeby informace ještě upřesníme podle počtu dětí, které budou chtít do školy nastoupit.

INFORMACE OD ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY:

Dobrý den.

Jsem si vědoma, že doba nouzového stavu a izolace rodiny na malém prostoru je velice náročná nejenom pro Vás jako rodiče, ale i pro Vaše děti. Může to vést k mnoha problémům a vzájemnému neporozumění.
Proto i v této době mě neváhejte kontaktovat. Jsem vám k dispozici na telefonním čísle 774 481 083, případně na e-mailu či Skypu.

S pozdravem Vás školní psycholog Mgr. Daniela Košťálová

 
ošetřovné
 
 

Valtická 

Rychlé odkazy na stránky pracoviště Valtická. Pro kompletní informace klikněte zde.

Pavlovská 

Detašované pracoviště Základní školy Mikulov, Valtická v Mikulově na ulici Pavlovská.

   
Forum Počet témat Počet příspěvků Poslední odpověď

Forum školy

Diskuse pro rodiče a přátele školy

2 5

Žáci naší školy se ve školním roce 2019/2020 vzdělávají

podle ŠVP "Škola - brána do života".

Upozorňujeme zájemce o opis vysvědčení, že ve škole jsou k dipspozici pouze dokumenty od ŠR 1973/1974. Starší písemnosti jsou uloženy v městém archivu, Pavlovská 2 (tel. 519 500 061 )

Vážení rodiče,

nástup žáků 1. stupně Základní školy Mikulov, Valtická 3 bude v souladu s usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o provozních podmínkách základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ve škole možný od 25. 5. 2020.

Tato docházka je dobrovolná a je na zvážení zákonných zástupců zejména patří-li dítě nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, do rizikové skupiny viz čestné prohlášení.

Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 žáků na 1 skupinu. Jednotlivé skupiny budou rozděleny podle počtu dětí, které se nahlásí. 1 skupinu mohou tvořit i žáci dvou věkově blízkých ročníků. Složení skupin je neměnné po celou dobu pobytu ve škole (pro žáky 1. – 3. ročníku popřípadě i odpoledne) až do 30. 6. 2020.

Vzhledem k tomu, že nemá docházet ke kontaktu mezi jednotlivými skupinami, budou žáci z jednotlivých skupiny přicházet do školy postupně podle předem daného rozpisu. Je nutné, aby žáci tyto časy přesně dodržovali, aby nedocházelo k většímu shlukování dětí před školou a aby bylo možné dodržet předepsané rozestupy 2 metry. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Vyučující přidělený k dané skupině vyzvedne děti v daný čas před školou a odvede je do třídy. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!

Výuka bude probíhat v omezeném režimu v délce 4 hodiny denně. Ranní družina není poskytována. Složení skupin bude neměnné po celou dobu této docházky do školy. Každé skupině bude přidělen 1 pedagogický pracovník. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25. 5. 2020. Z tohoto důvodu nám prostřednictvím třídních učitelů prosím co nejdříve sdělte, zda máte o tuto docházku Vašeho dítěte do školy zájem. Toto sdělení je nutné nejpozději do 18. 5. 2020. Zákonný zástupce musí také podepsat čestné prohlášení, které je přílohou tohoto e-mailu, najdete ho také na webových stránkách naší školy nebo ve složce před budovou školy. Toto vyplněné čestné prohlášení žáci přinesou s sebou při prvním vstupu do školy, tedy 25. 5. 2020. Bez tohoto prohlášení nebude moci být žák vpuštěn do budovy!!!

Každý žák je povinen mít ve škole nejméně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Po většinu času budou žáci povinni dodržovat dvoumetrové rozestupy. Roušky budou moci žáci odložit pouze na pokyn vyučujícího do sáčku jen ve třídách. Ve třídách budou dodrženy mezi jednotlivými žáky rozestupy 2 metry (1 žák v lavici). Jinak budou muset nosit roušky.

Po vstupu do školy budou žáci seznámeni s hygienickými opatřeními, která škola zavedla. Vstup do školy bude umožněn výhradně žákům školy, ne jiným osobám. Přezouvat se žáci budou před třídami. Při vstupu do třídy si budou žáci povinně umývat ruce dle hygienických pravidel. Mytí rukou bude také povinné po každém vyučovacím bloku a před vstupem do školní jídelny. O přestávkách budou žáci zůstávat ve třídách nebo budou na školní zahradě, kde se budou střídat jednotlivé skupiny tak, aby byl i zde minimalizovaný kontakt mezi skupinami. Na WC mohou chodit pouze v době přestávek. Každá skupina bude mít přestávku v předem stanovený čas. V případě opakovaného porušení hygienických opatření může být žák z vyučování vyloučen.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě jeho nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen žáka neprodleně omluvit. Omlouvat žáky je možné e-mailem třídnímu učiteli nebo sms na mobilní telefony školy.

Pokud budou mít pedagogové podezření na to, že žák trpí příznaky onemocnění (např. teplota, kašel, ztráta chuti a čichu), umístí takového žáka do samostatné třídy a budou okamžitě kontaktovat zákonného zástupce, který si své dítě odvede co nejdříve z budovy školy.

Žáci budou mít možnost se v těchto dnech stravovat ve školní jídelně – pouze obědy (budova Valtická – 1 jídlo). Jednotlivé skupiny budou do jídelny chodit postupně. Ani zde se nesmí potkávat žáci z různých skupin. Rouška se v jídelně odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

Po skončeném vyučování nebo po obědě, žáci opět po skupinách opouští školu a odchází domů. Nesmí se před školou zdržovat a musí dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metry.

V případě, že žáka bude vyzvedávat rodič, zvoní na ŠD a vyčká příchodu dítěte před školou. Stále platí pro osoby před školou zakrytá ústa a rozestupy 2 metry.

Po celou dobu bude prováděna zvýšená frekvence dezinfekce ploch. Ve třídách, na toaletách a před jídelnou bude umístěna dezinfekce rukou.

V případě potřeby informace ještě upřesníme podle počtu dětí, které budou chtít do školy nastoupit.

Vážení rodiče, osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Kontakty

Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace
692 01 Mikulov
IČO: 70262179
DIČ: CZ70262179
Číslo účtu: 27 - 2767630277/0100 (stravné plaťte na účet ŠJ)

Valtická 845/3

tel.: 519 510 889
e-mail: info@zsvaltickamikulov.cz

datová schránka: s4pqd44

mobil: 1.stupeň 774 448 105

mobil: 2.stupeň 774 481 082

Pavlovská 546/52

tel.: 519 510 785, mob.: 774 453 528
fax: 519 512 504

e-mail: info@zsvaltickamikulov.cz

Ředitel školy

Mgr. Rostislav Souchop
mobil: 774 448 101
e-mail: rsouchop@zsvaltickamikulov.cz

Zástupkyně ředitele (Valtická - 2.stupeň)

Mgr. Jindřiška Kudrnová
mobil: 774 448 103
E-mail: jkudrnova@zsvaltickamikulov.cz

Zástupkyně ředitele (Pavlovská - 1.stupeň)

Mgr. Hana Míčková
mobil: 774 448 102
e-mail: hmickova@zsvaltickamikulov.cz

Ekonomka: 774 448 118

Učitelé: učitelé

Školní psycholožka:

Mgr. Daniela Košťálová

mobil: 774 481 083

mail: psychologkostalova@gmail.com

 

Speciální pedagožka:

Mgr.Zuzana Javůrková

mobil: 774 448117

Školní družina (Valtická):
mobil: 774 448 104
Školní družina (Pavlovská):
mobil: 774 453 528
Školní jídelna (Valtická):
p. Emílie Hlaváčová mobil: 774 448 106
Školní jídelna (Pavlovská):
p. Milena Poláková, mobil: 774 448 107