/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Dotazníkové šetření ve školní družině

V průběhu měsíce února proběhlo poprvé na obou budovách dotazníkové šetření spokojenosti se školní družinou (ŠD). Cílem tohoto šetření bylo zjistit míru spokojenosti rodičů se službami školní družiny, např. spokojenost s náplní činností, informovaností o dění v družině, spokojenost dítěte, spokojenost s přístupem paní vychovatelek k dětem či přístupem paní vychovatelek k rodičům. Zjišťovali jsme taktéž Váš názor na provoz a organizační řád školní družiny, nebo na společné akce rodičů a ŠD. V závěru dotazníku byl vymezen prostor pro vyjádření Vašich námětů, připomínek či postřehů.

Školní družina na budově ZŠ Valtická má pro letošní školní rok otevřena dvě oddělení a ŠD na budově Pavlovská celkem tři oddělení. Kapacita každého oddělení je maximálně 30 dětí.

Ze ŠD Valtická se vrátilo celkem 50 % rozdaných dotazníků a ze ŠD na budově Pavlovská to bylo 48 % dotazníků.

Výsledky dotazníkového šetření

Z dotazníkového šetření vyplynula obecná spokojenost se školní družinou.

Rodiče z budovy Valtická se cítí být nejen dostatečně informováni o dění ve školní družině (88 %), ale vyjádřili také spokojenost s náplní činností jejich dítěte v družině (96 %). Provoz školní družiny vychází vstříc potřebám rodičů (92 %), byl pouze zaznamenán požadavek, aby družina fungovala již od 6:00 nebo do 16:30 hodin.

Na budově Pavlovská vyjádřili svou spokojenost rodiče nejen s náplní činností ve školní družině, ale cítí se být taktéž dostatečně informování o dění ve školní družině (shodně 98 %). Ke změně provozu školní družiny nebyl zaznamenán žádný požadavek.

Pouze 11 % (ŠD Valtická) a 14 % (ŠD Pavlovská) rodičů uvedlo, že by si přálo více ovlivnit charakter činností v družině. 28 % rodičů by uvítalo více společných akcí s dětmi v rámci družiny, jako jsou oslava Dne dětí, společné opékání u ohně, venkovní divadelní představení a výtvarné výstavy, procházky, výlety nebo více společných her dětí, při kterých by se rodiče spolužáků blíže poznali.

S přístupem vychovatelek jak k dětem, tak rodičům jsou rodiče na obou budovách spokojeni. Zaznamenané výtky směrem k vychovatelkám ŠD Valtická byly pouze k dohledu nad činností dětí při pobytu na školním hřišti, kdy by ocenili jejich plnou pozornost směrem k dětem v této době a větší dohled nad jejich činností. Mnoho kladných reakcí bylo konkrétně na novou paní vychovatelku Jitku Kernovou, která byla hodnocena slovy jako výborná, velmi dobrá, úžasná, milá a příjemná, zbožňovaná. Oceňujete zejména její tvořivé aktivity s dětmi. Ve školní družině na budově Pavlovská nebyly vůči vychovatelkám zaznamenány žádné kritické výtky.

V dotazníku byl k dispozici také prostor pro volné připomínky, dotazy a komentáře. Z vašich námětů pro příští školní rok zvážíme zařazení nových kroužků do nabídky školní družiny. Ptali jste se také na psaní domácích úkolů v družině. Při psaní domácích úkolů ve školní družině vycházíme z provozního řádu, která tuto možnost nabízí až po 15. hodině s ohledem na počet dětí a probíhající aktivity ve ŠD v daném čase. Žáci prvních a druhých tříd si úkoly ve školní družině nepíší vůbec. Rodiče také vyjádřili přání více odpočinkových koutů se sedacím nábytkem – sedacími pytli, zařazení krátkých protahovacích cvičení zad kvůli těžkým aktovkám a vyslovili nesouhlas s používáním mobilních telefonů a tabletů ve ŠD.

Na závěr nás velmi potěšilo, že 100% rodičů uvedlo, že se jejich děti cítí ve školní družině spokojeně! Za to jsme moc rádi! Uvádíme jeden z pozitivních ohlasů, který jsme na naši školní družinu dostali: „Družina splňuje to, co od ní očekávám – tj. vyplnit čas alespoň částečně inovativním a tvořivým způsobem, bez výrazné náročnosti na dítě.“

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali k vyplnění dotazníku, a který nás určitě motivuje a inspiruje k další práci s Vašimi dětmi.

Ve čtvrtek 12.6.2014 se nejen rodiče a učitelé naší školy mohli přesvědčit o tom, co se pod vedením sbormistryně paní učitelky Lada Hlavačkové naučili za tento školní. Koncert byl sestaven z 16 písní, které měly společné téma - Rok na naší škole. Sbor, v němž zpívají žáci převážně 1.st. naší školy - z budovy na Valtické i Pavlovské - i jeho sólisté předvedli výběr z písní věnovaných všem ročním obdobím. Vedlo se jim to skvěle, a to i přes nepřízeň "dusného" léta, ve kterém se nezpívá zrovna nejlépe.

Do dalšího, již 12. roku, přejeme Ptáčatům spoustu krásných písní a paní učitelce další šikovné zpěváky.

Foto zde.

Fotografie zde.

Dům dětí a mládeže uspořádal turnaj v přehazované dívek 6. a 7. tříd. Celkem se zúčastnilo 5 družstev, která se utkala ve vzájemných zápasech. Vítězem se nakonec stalo družstvo ZŠ Hraničářů, naše 2 družstva se také probojovala na stupně vítězů.

Pořadí:
1. ZŠ Hraničářů 7. tř.
2. ZŠ Valtická 7. tř.
3. ZŠ Valtická 6. tř.
4. GSS sekunda
5. GSS prima

Foto zde.

Ve čtvrtek 15. května odpoledne proběhla na Základní škola Mikulov, Valtická 3 prezentace dějepisného projektu žáků VII.A třídy.

Sedmáci si vypracovali každý svůj projekt ve formě prezentace na interaktivní tabuli a dále pracovali na hmotných projektech k zadaným tématům naší historie. Hmotnými projekty byly například obrazy, mozaiky, koláže, sošky z keramické hlíny, šperky nebo model hradiště.

Témata projektů byla např. Karel Veliký, Justinián I., Sámova říše, Velká Morava, středověká města, Přemysl Otakar II., Jan Lucemburský, Karel IV., Jan Hus, Jiří z Poděbrad, stoletá válka, renesance, Rudolf II. nebo třicetiletá válka.

Sedmáci nejprve předvedli své prezentace a poté popsali a okomentovali své hmotné projekty. Na žáky se přišli podívat jejich rodiče nebo jiní rodinní příslušníci, ale i učitelé 2. i 1. stupně.

Práce žáků hodnotila porota, kterou vytvořily p. uč. Helena Chocholušková, Jana Fojtíková a Ludmila Děngeová. Porota vyhodnotila 3 nejlepší projekty- prezentace na interaktivní tabuli se nejvíce povedla Kateřině Štifilové, hmotný projekt v podobě velkomoravského hradiště měla nejlepší Martina Pregetová a komplexně nejlepším autorem projektu se stal Marek Machajdík. Dále byl pochválen za svůj výstup také Tomáš Brzák a Lukáš Mlýnek.

Všechny žáky je však třeba pochválit za jejich snahu a práci navíc, tentokrát opravdu připravili svým rodičům i učitelům pěkné odpoledne. Děkujeme také rodičům, že za námi přišli do školy za trochu jiným účelem než chodí obvykle.

Jindřiška Kudrnová

Foto zde.

Když se řekne maratón, většina lidí si jako první vybaví běh na dlouhou trať. Na naší škole je však maratón synonymem pro čtení.

Třída IX.A ZŠ Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav zorganizovala ve dnech 12.- 13. května 2014 již 7. ročník čtenářského maratónu. Cílem tohoto maratónu bylo zapojit do čtení co nejvíce žáků naší školy a najít vztah ke knížkám a čtení jako takovému.

Letos si žáci 1. stupně na Valtické vybrali knížky o děvčátku Heidi podle příběhu Johanny Spyriové (Heidi a její kamarádi, Heidi a strašidelný zámek, Heidi, děvčátko z hor a Heidi na cestách), děti na Pavlovské četly knihy Se zvířátky do pohádky, Honzíkova cesta, Děti z Bullerbynu, Pipi Dlouhá punčocha, Záhada tajemného dopisu a Fimfárum a žáci 2.stupně knihy Pán prstenů I a II, jejichž autorem je J. R. R. Tolkien.

Do čtenářského maratónu se zapojilo celkem 17 tříd, nechyběli ani malí prvňáčci. Čtení bylo zahájeno v pondělí 12. května v 8:00 hod. a podle rozpisu skončilo až druhého dne, v úterý 13. května ve 13:30 hod. Někteří žáci četli jen pár minut, jiní v celkovém součtu dosáhli téměř 2 hodiny.

Deváťáci přespali ve škole a „nesli“ nejdelší čtenářskou štafetu. Četli totiž celou noc a skončili až druhého dne.

V letošním ročníku jsme nedosáhli rekordního času 29 hodin 38 minut ze 6. ročníku, hodně jsme se však rekordu přiblížili, v celkovém součtu jsme četli 29 hodin 30 minut.

A na závěr několik nej. Nejmladšími čtenáři byli prvňáčci z obou budov- z budovy na Valtické Matěj Mikuška, z budovy na Pavlovské Simona Šopíková. Nejdéle četla Stanislava Dvořáčková z IX.A- celkem 115 minut. Maratónu se zúčastnilo celkem 175 žáků ze 17 tříd. Přečetlo se celkem 1011 stran textu.

Deváťákům se pod vedením paní učitelky Jany Fojtíkové podařilo uspořádat pěknou akci. Kromě čtení se večer hrály různé hry, opékali jsme špekáčky a nechyběla dobrá zábava.

Děkujeme všem žákům školy, kteří se do maratónu zapojili.

Již teď se těšíme na další ročník. Překonáme příští rok rekord?

Mgr. Jindřiška Kudrnová

Foto zde.

Ve středu 23. dubna a ve čtvrtek 24. dubna 2014 proběhla ve středisku volného času Lužánkách, pracovišti Labyrint regionální přehlídka dětských recitátorů s názvem Dětská scéna 2014. Jedná se o krajské kolo recitační soutěže, ve kterém měla své zastoupení i naše škola, ZŠ Mikulov, Valtická 3.

Naše recitátorky a recitátoři se v obrovské konkurenci vůbec neztratili, spíše naopak. Téměř všichni úspěšní z oblastního kola konaného v Mikulově získali ocenění. Amálka Kmetová z první třídy v nulté kategorii ocenění za recitaci, Šimon Svoják ze III.B v I. kategorii cenu diváka a zazářila i Kateřina Dostálová ze VII.B v 3. věkové kategorii, neboť svým přesvědčivým výkonem získala na svou stranu diváky a také obdržela cenu diváka. Mezi recitátory se neztratil ani Ondřej Valů z IX.A, který také předvedl pěkný výkon. Všem recitátorům blahopřejme k jejich úspěchům a věříme, že i v příštím roce uslyšíme řadu pěkných textů či básní.

recitace

V letošním roce zazněly nejčastěji verše Jana Skácela, Josefa Kainara, Jana Nerudy či Jiřího Suchého a také texty např.

Malí recitátoři připravili všem přítomným i porotě velmi pěkný den plný poezie a textů či úryvků z textů a dokázali tak, že čeština je malebný a libozvučný jazyk.

Ivy Procházkové, Jaroslava Žáka, Karla Poláčka nebo Ireny Douskové.

Recitace krajské kolo v Brně (46)

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav uspořádala ve středu 9. dubna 2014 jubilejní 10.ročník oblastního kola recitační soutěže. Tento rok se do soutěže zapojilo celkem 72 dětí z mikulovských škol i škol z našeho okolí. Zúčastnili se nejlepší recitátoři a recitátorky ze základních škol v Dolních Věstonicích, Dolních Dunajovicích, Březí, Drnholci, Valticích, Ivani, ale i z místního gymnázia a ZŠ Hraničářů. Hlavní pořadatelkou souže byla paní učitelka Mgr. Lenka Buchtová. Za bezvadnou organizaci soutěže jí tímto děkujeme.

Soutěž byla rozdělena do tří částí- recitace, dramatizace a divadlo. Všichni zúčastnění předvedli výborné výkony, vynikající byla letos zejména II. kategorie. Velkou motivací všem byl postup do krajského kola v Brně. Tam budou mít recitátoři možnost porovnat své výstupy s konkurencí z celého našeho kraje. Porota vybírala ty nejlepší a neměla to vůbec jednoduché. Letos v porotě opět zasedli Jaromír Crhan, Věra Subotová a Jindřiška Kudrnová.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Gymnáziu a SOU Mikulov za sladké větrníky, které zhotovila cukrářská dílna. Děkujeme i Městskému úřadu Mikulov za zapůjčení velmi pěkného prostoru k pořádání soutěže- kinoklubu.

Na uspořádání celé akce se finančně podílelo také SRPDŠ při Základní škole Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav.

Gratulujeme všem vítězům k postupu do krajského kola a vážíme si výkonů všech recitátorek a recitátorů a přejeme jim hodně úspěchů v dalších soutěžích. Náš dík patří také vyučujícím, které své svěřence na oblastní kolo recitační soutěže pečlivě připravili. Už teď se těšíme na příští ročník.

Výsledky soutěže:

I.kategorie (1.třída)

1.místo: Amálka Kmetová (ZŠ Mikulov, Valtická)- postup do krajského kola

2.místo: Marie Trojanová (ZŠ Valtice)- postup do krajského kola

3.místo: Adéla Wernerová (ZŠ Drnholec)

II.kategorie (2. a 3.třída)

1.místo: Lukáš Sasínek (ZŠ Dolní Věstonice)- postup do krajského kola

2.místo: Šimon Svoják (ZŠ Mikulov, Valtická)- postup do krajského kola

3.místo: Dominika Celnarová (ZŠ Ivaň)

III.kategorie (4. a 5.třída)

1.místo: Markéta Holbová (ZŠ Dolní Dunajovice)- postup do krajského kola

2.místo: Kristýna Celnarová (ZŠ Ivaň)- postup do krajského kola

3.místo: Adéla Dědíková (ZŠ Drnholec)

IV. kategorie (6. a 7.třída)

1.místo: Magdalena Žejdlová (Gymnázium Mikulov)- postup do krajského kola

2.místo: Kateřina Dostálová (ZŠ Mikulov, Valtická)- postup do krajského kola

3.místo: Tereza Čumplíková (ZŠ Valtice)

V. kategorie (8. a 9.třída)

1.místo: Bára Vítová (Gymnázium Mikulov)- postup do krajského kola

2.místo: Ondřej Valů (ZŠ Mikulov, Valtická)- postup do krajského kola

3.místo: Aleš Pouzar (ZŠ Březí)

DIVADLO

Základní škola Valtice

Gymnázium Mikulov

ZŠ Ivaň (muzikál)

V kategorii autorská báseň byly oceněny dvě básně- Štěpána Nešpora- Rybářská báseň a Terezie Sojkové- Ráda. Tato kategorie byla letos zařazena poprvé, přišly první vlaštovky v podobě básní. Budeme se těšit na další tvorbu malých recitátorů a recitátorek.

Jindřiška Kudrnová

Foto zde.

Podrobnosti a fotografie najdete zde.

Na obou budovách naší školy proběhla dvě společná setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkou. Děti si mohly vyzkoušet a procvičit některé dovednosti, které budou muset zvládat už jako skuteční prvňáci. Obě paní učitelky připravily pro děti pěkné a zajímavé odpoledne. Paní kuchařky přichystaly také ukázku svačinek. Doufáme, že se všem ve škole líbilo. Rádi všechny ještě jednou uvidíme. Na Valtické zveme na oslavy dne dětí 30. května v 16:00 hodin. Na Pavlovské 27. června na Zahradní slavnost v 17:00 hodin. Těšíme se na Vás.

Fotografie ze setkání budova Valtická březen a duben. Pavlovská březen a duben.