/ VALTICKÁ / Školní zápisník - Valtická

Ve středu 23. dubna a ve čtvrtek 24. dubna 2014 proběhla ve středisku volného času Lužánkách, pracovišti Labyrint regionální přehlídka dětských recitátorů s názvem Dětská scéna 2014. Jedná se o krajské kolo recitační soutěže, ve kterém měla své zastoupení i naše škola, ZŠ Mikulov, Valtická 3.

Naše recitátorky a recitátoři se v obrovské konkurenci vůbec neztratili, spíše naopak. Téměř všichni úspěšní z oblastního kola konaného v Mikulově získali ocenění. Amálka Kmetová z první třídy v nulté kategorii ocenění za recitaci, Šimon Svoják ze III.B v I. kategorii cenu diváka a zazářila i Kateřina Dostálová ze VII.B v 3. věkové kategorii, neboť svým přesvědčivým výkonem získala na svou stranu diváky a také obdržela cenu diváka. Mezi recitátory se neztratil ani Ondřej Valů z IX.A, který také předvedl pěkný výkon. Všem recitátorům blahopřejme k jejich úspěchům a věříme, že i v příštím roce uslyšíme řadu pěkných textů či básní.

recitace

V letošním roce zazněly nejčastěji verše Jana Skácela, Josefa Kainara, Jana Nerudy či Jiřího Suchého a také texty např.

Malí recitátoři připravili všem přítomným i porotě velmi pěkný den plný poezie a textů či úryvků z textů a dokázali tak, že čeština je malebný a libozvučný jazyk.

Ivy Procházkové, Jaroslava Žáka, Karla Poláčka nebo Ireny Douskové.

Recitace krajské kolo v Brně (46)

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav uspořádala ve středu 9. dubna 2014 jubilejní 10.ročník oblastního kola recitační soutěže. Tento rok se do soutěže zapojilo celkem 72 dětí z mikulovských škol i škol z našeho okolí. Zúčastnili se nejlepší recitátoři a recitátorky ze základních škol v Dolních Věstonicích, Dolních Dunajovicích, Březí, Drnholci, Valticích, Ivani, ale i z místního gymnázia a ZŠ Hraničářů. Hlavní pořadatelkou souže byla paní učitelka Mgr. Lenka Buchtová. Za bezvadnou organizaci soutěže jí tímto děkujeme.

Soutěž byla rozdělena do tří částí- recitace, dramatizace a divadlo. Všichni zúčastnění předvedli výborné výkony, vynikající byla letos zejména II. kategorie. Velkou motivací všem byl postup do krajského kola v Brně. Tam budou mít recitátoři možnost porovnat své výstupy s konkurencí z celého našeho kraje. Porota vybírala ty nejlepší a neměla to vůbec jednoduché. Letos v porotě opět zasedli Jaromír Crhan, Věra Subotová a Jindřiška Kudrnová.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Gymnáziu a SOU Mikulov za sladké větrníky, které zhotovila cukrářská dílna. Děkujeme i Městskému úřadu Mikulov za zapůjčení velmi pěkného prostoru k pořádání soutěže- kinoklubu.

Na uspořádání celé akce se finančně podílelo také SRPDŠ při Základní škole Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav.

Gratulujeme všem vítězům k postupu do krajského kola a vážíme si výkonů všech recitátorek a recitátorů a přejeme jim hodně úspěchů v dalších soutěžích. Náš dík patří také vyučujícím, které své svěřence na oblastní kolo recitační soutěže pečlivě připravili. Už teď se těšíme na příští ročník.

Výsledky soutěže:

I.kategorie (1.třída)

1.místo: Amálka Kmetová (ZŠ Mikulov, Valtická)- postup do krajského kola

2.místo: Marie Trojanová (ZŠ Valtice)- postup do krajského kola

3.místo: Adéla Wernerová (ZŠ Drnholec)

II.kategorie (2. a 3.třída)

1.místo: Lukáš Sasínek (ZŠ Dolní Věstonice)- postup do krajského kola

2.místo: Šimon Svoják (ZŠ Mikulov, Valtická)- postup do krajského kola

3.místo: Dominika Celnarová (ZŠ Ivaň)

III.kategorie (4. a 5.třída)

1.místo: Markéta Holbová (ZŠ Dolní Dunajovice)- postup do krajského kola

2.místo: Kristýna Celnarová (ZŠ Ivaň)- postup do krajského kola

3.místo: Adéla Dědíková (ZŠ Drnholec)

IV. kategorie (6. a 7.třída)

1.místo: Magdalena Žejdlová (Gymnázium Mikulov)- postup do krajského kola

2.místo: Kateřina Dostálová (ZŠ Mikulov, Valtická)- postup do krajského kola

3.místo: Tereza Čumplíková (ZŠ Valtice)

V. kategorie (8. a 9.třída)

1.místo: Bára Vítová (Gymnázium Mikulov)- postup do krajského kola

2.místo: Ondřej Valů (ZŠ Mikulov, Valtická)- postup do krajského kola

3.místo: Aleš Pouzar (ZŠ Březí)

DIVADLO

Základní škola Valtice

Gymnázium Mikulov

ZŠ Ivaň (muzikál)

V kategorii autorská báseň byly oceněny dvě básně- Štěpána Nešpora- Rybářská báseň a Terezie Sojkové- Ráda. Tato kategorie byla letos zařazena poprvé, přišly první vlaštovky v podobě básní. Budeme se těšit na další tvorbu malých recitátorů a recitátorek.

Jindřiška Kudrnová

Foto zde.

Podrobnosti a fotografie najdete zde.

Na obou budovách naší školy proběhla dvě společná setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkou. Děti si mohly vyzkoušet a procvičit některé dovednosti, které budou muset zvládat už jako skuteční prvňáci. Obě paní učitelky připravily pro děti pěkné a zajímavé odpoledne. Paní kuchařky přichystaly také ukázku svačinek. Doufáme, že se všem ve škole líbilo. Rádi všechny ještě jednou uvidíme. Na Valtické zveme na oslavy dne dětí 30. května v 16:00 hodin. Na Pavlovské 27. června na Zahradní slavnost v 17:00 hodin. Těšíme se na Vás.

Fotografie ze setkání budova Valtická březen a duben. Pavlovská březen a duben.

Tento rok to bylo poprvé, co byl na naší ZŠ Valtická uspořádán „VALENTÝNSKÝ DEN“.

Hned ráno při příchodu do školy dostávali žáci i učitelé na tvář, čelo i ruce namalovaná červená srdíčka. Malování srdíček rtěnkou se ujaly žákyně 6.třídy Marie Mazochová a Soňa Radkovičová.

Odpoledne od 16:00 hodin oslava svátku pokračovala v tělocvičně velkou „valentýnskou party“, na kterou pozvali členové školního parlamentu všechny spolužáky od 5. až do 9. třídy a své učitele. Samozřejmě nezapomněli ani na páťáky z Pavlovské.

Osmáci krásně vyzdobili tělocvičnu, zástupci parlamentu připravili občerstvení a zajímavý program s různými soutěžemi a hlavně tancem.

Celý program zdařile moderovala Lenka Babáková a výborným DJ byla Sabina Nogová.

Na taneční parket se zpočátku nikomu nechtělo, ale pak první odvážlivec René Falář předvedl své taneční kreace a postupně se přidali i další.

Tanec byl střídán různými zábavnými soutěžemi – např. „provleč smeták“, „podlez tyč“ a tanečními soutěžemi.

Velký úspěch měl tanec „makaréna“ , který si společně s žáky určitě s velkou radostí zatancoval i pan ředitel Rostislav Souchop.

Porota složená s učitelů měla těžký úkol – vyhlásit nejlepší tanečníky párty.

Nejprve udělili zvláštní cenu sympatie Jakubu Lovečkovi ze 6.třídy, poté si na pódium přišli postupně pro 3., 2., a 1. místo žáci Sára Tesárková, René Falář a Veronika Odehnalová.

Čas nám rychle utíkal a bohužel v 19 hodin zazněla poslední píseň.

Myslím si , že se všichni dobře bavili a že by se z této oslavy mohla stát pěkná tradice.

Na závěr děkuji všem organizátorům za perfektní zvládnutí svých úkolů a všem účastníkům za pěknou zábavu.

Kristína Langrová, předsedkyně školního parlamentu

Foto z akce zde.

Informace k přijetí žáků do 1. tříd pro školní rok 2014/2015

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Datum zveřejnění 11.02.2014

Ředitel základní školy rozhodl takto:

zápis výsl

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují podle § 183, školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (vitríny u vchodů do budov školy) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy: www.zsvaltickamikulov.cz). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. (V případě potřeby volejte: 774 448 102).

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno a bude součástí spisu dítěte ve škole. Nebude však v písemné podobě doručováno, můžete požádat o jeho vydání v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Odklad povinné školní docházky

Pokud budou rodiče (zákonní zástupci) žádat o odklad povinné školní docházky, musí podat do 31. května 2014 žádost řediteli školy a doložit ji doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O povolení odkladu rozhoduje ředitel školy.

Mgr. Rostislav Souchop

ředitel školy

Prosíme rodiče, kteří byli u zápisu v budově na Valtické, aby se podívali, jestli omylem nevzali cizí rodný list. Děkujeme.

FOTO ZE ZÁPISU ZDE.

ZAJÍMÁ VÁS, JAK VAŠE DÍTĚ ZVLÁDNE NÁSTUP DO ŠKOLY?

PŘIJĎTE SE PORADIT S NAŠÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKOU

- PORADÍ VÁM SE ŠKOLNÍ ZRALOSTÍ

- ZHODNOTÍ PŘIPRAVENOST NA ŠKOLU, ÚROVEŇ GRAFOMOTORIKY, SCHOPNOSTI VERBÁLNÍ KOMUNIKACE APOD.

žáci

MŮŽETE SI VYZKOUŠET VÝUKU ANGLIČTINY V 1. TŘÍDĚ

SEZNÁMÍTE SE S VYUČUJÍCÍMI BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

BUDETE MÍT PROSTOR PRO VAŠE OTÁZKY NA VEDENÍ ŠKOLY, PANÍ UČITELKY, ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKU I SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKU

DĚTI SI ODNESOU MALÝ DÁREK

PANÍ UČITELKY Z OBOU BUDOV SE NA VÁS NA VŠECHNY TĚŠÍ TENTOKRÁT V BUDOVĚ NA VALTICKÉ

V PONDĚLÍ 13. 1. V 16:00 HODIN

batohy

Ve čtvrtek 12.12.2013 si vás žáci naší školy z Valtické a o týden později 19.12.2013 z Pavlovské dovolují pozvat na

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY.

Na Valtické bude od 16:00 h krátká besídka sestavená z vystoupení žáků tříd 2.st, 5.B a pěveckého sboru Ptáčata. Žáci si pro vás připravili krátký program složený z pěveckých, hudebních či tanečních vystoupení svých zástupců.

O týden později, ale již od 15:00 se NOČNÍ DÍLNIČKY zaměřené svojí tematikou na všemi očekávané a rychle se blížící vánoce, budou konat na Pavlovské.

ozdoba vánoce
ozdoba vánoce

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy v r. 2014 naleznete v přiložené prezentaci.

V úterý 8. 10. 2013 se vydali žáci 6. ročníku Základní školy Mikulov, Valtická 3 do muzea v Dolních Věstonicích, aby pátrali po tajemství Věstonické venuše.

Na sošce Věstonické venuše se totiž nachází otisk lidského prstu a my se dnes již můžeme jenom domnívat, komu vlastně patří. Šesťáci se o Věstonické venuši dozvěděli řadu zajímavých informací. Zjistili například, jak je velká, v jaké době byla vytvořena, jakou má barvu, z čeho je vyrobena, kdo, kde a kdy ji objevil, co symbolizovala, proč je výjimečná a vzácná a kde je uložen její originál.

Kromě toho se v muzeu mohli dovědět, jak se žilo v době lovců mamutů, jak se v té době stavěly chýše, jak probíhal lov zvířat nebo čím se lovci mamutů zabývali. Žáci se také seznámili s nejznámějším hrobem v lokalitě Dolních Věstonic.

Nejzajímavější však pro žáky bylo to, že si sami mohli zhotovit sošku Věstonické venuše, zkusili si ji vymodelovat z hlíny a své sošky pak dostanou vypálené z keramické pece.

Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Frantelové za poutavý výklad a pomoc při modelování venuší. Těšíme se na další spolupráci s muzeem.

Foto z akce zde.